⚡️Hva er en ET-Kurve?

Bruk ET-kurven for få en grafisk fremstilling av anleggets forbruk av energi ved ulike utetemperaturer
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

E står for energi og T for temperatur. En ET-kurve er en grafisk fremstilling av hvor mye energi som blir brukt i en bygning ved ulike utetemperaturer.

Energioppfølging - ET-kurve

Forklaring av det vi ser i grafen

X-aksen - representerer gjennomsnittstemperaturen for valgt periode.

Y-aksen - representerer kilowatt per time(kWh).

Blå punkter - viser forbruk av energi per dag i valgt periode.

Gule punkter - indikerer at punktet har en kommentar.

Grønn linje - viser forventet forbruk av energi. Den beregnes av en funksjon basert på data fra de siste 365 dagene i valgt periode.

Rød linje - viser et prosentvis avvik fra den genererte ET-kurven.

De blå punktene bør ligge nærmest mulig den grønne linjen, hvis et punkt overskrider rød linje har vi et avvik med for høyt forbruk enn forventet. 

Tilfeller som skiller seg ut kan være ferier med lavere forbruk, eller ved større arrangementer med høyere forbruk. 

Etter hvert som systemet samler inn mer data over tid vil den automatiske funksjonen lage et mer nøyaktig forventet forbruk. 

Innstillinger til ET-kurven

Klikk på innstillinger for å tilpasse ET-kurven

Lineær regresjon 

Lineær regresjon lager en lineær kurve som forsøker å tilpasse seg datasettet best mulig. For enkelhets skyld er dette tilnærmet gjennomsnittlig forbruk i forhold til utetemperaturen. Denne kurven passer godt på anlegg som for eksempel ikke har kjøling. Da vil vanligvis forbruket gå ned når det blir varmere ute.

Polynomial regresjon

Polynomial regresjon bruker en tredjegradsligning for å lage en funksjon som passer datasettet best mulig. Da får kurven flere knekkpunkter og kan endre retning om forbruket går opp ved varmere temperaturer. 

Velg dager

Velg hvilke dager i uken som skal være endel av ET-kurven. Ofte tas helgedager bort da anlegget ikke er i bruk som gir et annet grunnlag for kurvene enn ved normale driftsdager.

Forbruksgrense

For å stille på den prosentvise forbruksgrensen som utgjør den røde linjen i grafen. Dette endrer forholdet mellom den grønne og røde kurven, ved 0% er det ikke rom for feilmargin og du vil ende opp med én kurve.

Kommenter årsak til avvik 

Klikk på et punkt for å kommentere årsaken til avviket

Svarte dette på spørsmålet ditt?